Konkurs Szkolnastrona Roku 2018

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU „Szkolnastrona Roku 2018"

 

§ 1 Organizator Konkursu

 

  1. Organizatorem Konkursu jest

 

Szkolnastrona.pl S.C.

Urszula Marcinkowska, Artur Marcinkowski

Szkolna Sp. z o.o.

42-202 Częstochowa, ul. Warszawska 53

IDS 241517050, NIP 9492138564 

zwana dalej Organizatorem.

 

2. Nazwa Konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi Konkurs „Szkolnastrona Roku 2018".

3. Organizator Konkursu podejmuje decyzję o podjęciu współpracy z Partnerami, Patronami i Mecenasami zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i regionalnym.

 

§ 2 Cel Konkursu

 

Celem Konkursu „Szkolnastrona Roku" jest rozpowszechnianie wśród polskich placówek oświatowych dobrych praktyk dotyczących administrowania serwisami internetowymi oraz promowanie szkół i przedszkoli, które w sposób właściwy wykorzystują Internet do informowania i integrowania uczniów, nauczycieli, rodziców.

 

§ 3 Uczestnicy Konkursu

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być placówki oświatowe, posiadające stronę w systemie szkolnastrona.pl i posiadające opłacony pakiet.

2. Uczestnictwo w Konkursie następuje automatycznie w przypadku zgody na udział w konkursie udzielonej przez placówkę w momencie rozpoczęcia współpracy z Organizatorem i zawartej w umowie dotyczącej usługi.

3. Wyróżnione szkoły i przedszkola mają prawo brać udział w kolejnych edycjach Konkursu.

 

§ 4 Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

1. Warunkiem zgłoszenia i przystąpienia do konkursu jest akceptacja przez uczestnika Konkursu treści niniejszego Regulaminu, czego potwierdzeniem jest podpisanie umowy lub aneksu do podpisanej już umowy i dostarczenie lub przesłanie go do Biura Konkursu na adres:

Szkolnastrona.pl

ul. Warszawska 53

42-202 Częstochowa

z dopiskiem „Konkurs Szkolnastrona Roku 2018".

W przypadku wątpliwości co do uczestnictwa w Konkursie uczestnik powinien skontaktować się mailowo lub telefonicznie z biurem Organizatora, skąd otrzyma niezbędne dokumenty i informacje.

2. Regulamin Konkursu oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.konkurs.szkolnastrona.pl. Ponadto dokumenty konkursowe przeznaczone dla potencjalnych uczestników mogą być przesyłane listownie, drogą elektroniczną lub przekazywane bezpośrednio przez Organizatora.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody na umieszczenie na stronie szkoły odnośnika w formie tekstowej lub graficznej do stron www sponsorów.

4. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

§ 5 Kryteria i sposób oceny

 

1. Podstawowym kryterium oceny jest umiejętność zarządzania serwisem szkolnym. Elementy, które będą ocenianie przez komisję sędziowską:

- aktualność informacji

- sposób przekazu - czytelność informacji

- pomysłowość i kreatywność.

- estetyka i nowoczesność - responsywność

 

2. Tytuły: Złota Szkolnastrona Roku, Srebrna Szkolnastrona Roku, Brązowa Szkolnastrona Roku, Debiut Roku, Administrator Roku oraz wyróżnienia przyznawane są przez zespół sędziowski składający z przedstawicieli Szkolnastrona.pl

3. Lista nagród dla laureatów ww. kategorii umieszczone są na stronie konkursowej.

4. Dodatkowy Plebiscyt Internautów prowadzony jest w formie otwartej, poprzez oddanie głosu na wybraną stronę placówki w systemie głosowania SMS, który trwa od 10.07.2018 do 15 stycznia 2019 r.

5. Nagrodą w Plebiscycie internautów jest laptop dla zwycięzkiej placówki, która zdobyła największą ilość głosów.

 

§ 6 Termin ogłoszenia laureatów konkursu

 

1. Ogłoszenie zwycięzców w IX edycji Konkursu „Szkolnastrona Roku 2018" nastąpi do 20 stycznia 2019 roku.

2. Informacja o wynikach będzie dostępna na portalu www.konkurs.szkolnastrona.pl oraz w siedzibie Organizatora.

 

§ 7 Obowiązki organizatora

 

Organizator zobowiązuje się do:

1. poniesienia kosztów zorganizowania i przeprowadzenia konkursu,

2. przeprowadzenie Konkursu w sposób rzetelny i zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu,

3. prowadzenia dla celów informacyjnych i promocyjnych strony internetowej Konkursu pod adresem www.konkurs.szkolnastrona.pl,

4. promowania Konkursu w środkach masowego przekazu,

5. przekazania informacji o zwycięzcach Konkursu wybranym środkom masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim.

 

§ 8 Postanowienia końcowe


1. Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są pod numerem tel. 34 377 06 50.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzję podjęte przez osoby trzecie na podstawie wyników niniejszego Konkursu.
3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu.  Ewentualne zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu - www.konkurs.szkolnastrona.pl.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2018 r.
5. Konkurs "Szkolnastrona Roku" jest organizowany raz w roku.