Regulamin konkursu "Spotkania ze Smoczą Buźką 2015" - Finał Konkursu „Szkolnastrona Roku 2015”

STRONY INTERNETOWE DLA OŚWIATY

Finał konkursu „Szkolnastrona Roku 2016”

Regulamin konkursu "Spotkania ze Smoczą Buźką 2015"

 

Regulamin konkursu fotograficzno-plastycznego

"Spotkania ze Smoczą Buźką 2015"


§ 1


1. Organizatorem Konkursu jest Szkolnastrona.pl S.C. Urszula Marcinkowska Artur Marcinkowski, z siedzibą w 42-202 Częstochowa, ul. Warszawska 53, NIP 9492138564, zwana dalej Organizatorem.
2.  Nazwa Konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi Konkurs „Spotkania ze Smoczą Buźką 2015".

3. Patronat honorowy nad konkursem obejmuje Teatr Groteska, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skarbowej 2, będący organizatorem Wielkiej Parady Smoków, podczas której odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w konkursie oraz wystawa nadesłanych prac.


§ 2


1. Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz przedszkolaków z przedszkoli w całej Polsce.


§ 3


1. Konkurs trwa od 4 lutego 2015 roku do 15 maja 2015 roku.


§ 4


1. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
2. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).
3. Fotografie mogą być przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail:
agnieszka@szkolnastrona.pl i w formie zdjęć na adres siedziby firmy Szkolnastrona.pl.
4. Tematyka prac powinna obejmować:

  • kategoria na najlepszą pracę ręczną dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz kategoria na najlepszą pracę ręczną dla dzieci w wieku przedszkolnym - przedstawienie Buźki (będącej elementem logo Organizatora), która wciela się w postać smoka, inspirowanego Wielką Paradą Smoków w Krakowie.

  • kategoria na najlepszą fotografię - przedstawienie Buźki (będącej elementem logo Organizatora), która wciela się w postać smoka, inspirowanego Wielką Paradą Smoków w Krakowie.

5. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę.

6. Udział w konkursie jest bezpłatny.


§ 5


1. Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
a) najlepsza fotografia
b) najlepsza praca ręczna - kategoria dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
c) najlepsza praca ręczna - kategoria dla dzieci w wieku przedszkolnym.


2. Kryteriami oceny będą:

  • trafność doboru tematu pracy,

  • jakość wykonania,

  • oryginalność i pomysłowość.

3. Prace uczestników konkursu będa oceniane przez:

-Internautów, poprzez oddanie głosu na wybraną pracę w systemie głosowania SMS (grono: Głosowanie Internautów)

-zespół pracowników szkolnastrona.pl oraz przedstawicieli Teatru Groteska (grono: decyzje Jury).

4. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

 


§ 6


1. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane:

  • imię, nazwisko, adres i wiek uczestnika Konkursu

  • imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz telefon kontaktowy

  • nazwa i adres szkoły/przedszkola, klasa/grupa.

2. Opis na odwrocie nie może być widoczny na pierwszej stronie pracy.


§ 7


1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do złożonych prac na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji funduszy strukturalnych oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie. Zwycięskie prace zostaną wystawione w Teatrze Groteska w dniach 30.05.2015 - 30.06.2015.
2. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).
3. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności złożonych egzemplarzy prac.
4. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.
5. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w czasie ich przewozu.


§ 8


1. Prace swoich uczniów, zapakowane łącznie, może dostarczyć placówka.
2. Prace mogą być również nadsyłane indywidualnie przez opiekunów uczniów.
3. Prace należy nadsyłać na adres:


Szkolnastrona.pl S.C.
ul. Warszawska 53
42-202 Częstochowa
z dopiskiem „Spotkania ze Smoczą Buźką 2015"

 

§ 9


1. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc każdej z 3 kategorii w gronie „Głosowanie Internautów" oraz „decyzje Jury" otrzymują nagrody rzeczowe.
2. Nagrodzone i wyróżnione prace opublikowane zostaną na stronie www.konkurs.szkolnastrona.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu Konkursu.
4. Laureaci Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.


§ 10


1. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach Konkursu drogą pocztową, e-mailem lub telefonicznie w terminie do dnia 20 maja 2015 roku.

2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w trakcie Wielkiej Parady Smoków 2015, w dniach 30-31.05.2015 roku w Krakowie, podczas Smoczego Pikniku.

 

§ 11

 

Organizator zobowiązuje się do:

1. poniesienia kosztów zorganizowania i przeprowadzenia konkursu,

2. przeprowadzenie Konkursu w sposób rzetelny i zgodny z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu,

3. prowadzenia dla celów informacyjnych i promocyjnych strony internetowej Konkursu pod adresem www.konkurs.szkolnastrona.pl,

4. promowania Konkursu w środkach masowego przekazu,

5. przekazania informacji o zwycięzcach Konkursu wybranym środkom masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim.

 

§ 12

1. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela Agnieszka Nawrot z Działu Promocji i Uśmiechniętych Kontaktów z Klientami pod numerem tel. 882 054 205.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez osoby trzecie na podstawie wyników niniejszego Konkursu.

3. Ewentualne zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronie internetowej Konkursu - www.konkurs.szkolnastrona.pl.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.02.2015 roku.

 

Partnerzy

Partnerzy medialni