Regulamin konkursu fotograficzno-plastycznego „Spotkania z Buźką” II edycja - Finał Konkursu „Szkolnastrona Roku 2015”

STRONY INTERNETOWE DLA OŚWIATY

Finał konkursu „Szkolnastrona Roku 2016”

Regulamin konkursu fotograficzno-plastycznego „Spotkania z Buźką” II edycja


§ 1
1. Organizatorem konkursu jest Szkolnastrona.pl S.C. Urszula Marcinkowska Artur Marcinkowski, z siedzibą w 42-202 Częstochowa, ul. Warszawska 53, NIP 9492138564, zwana dalej Organizatorem.
2. Nazwa konkursu dla celów organizacyjnych oraz informacyjnych brzmi Konkurs „Spotkania z Buźką".


§ 2
Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz przedszkoli z całej Polski.


§ 3
1. Konkurs trwa od 1 kwietnia 2012 do 1 września 2012.
2. Zasięg Konkursu obejmuje wszystkie placówki oświatowe z całej Polski.


§ 4
1. Prace nadesłasne na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
2. Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele,farby plakatowe, wycinanki itp.).
3. Fotografie mogą być przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail:
biuro@szkolnastrona.pl i w formie zdjęć na adres siedziby firmy Szkolnastrona.pl.
4. Tematyka prac powinna obejmować:
1) przedstawienia Buźki (będące elementem logo Organizatora), kreacje Buźki, ilustracje z Buźką itp.
5. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie jedną pracę


§ 5
Prace oceniane będą w trzech kategoriach:
1) najlepsza fotografia
2) najlepsza praca ręczna – kategoria dla dzieci w wieku szkolnym
3) najlepsza praca ręczna – kategoria dla dzieci w wieku przedszkolnym


§ 6
1. Wszystkie prace na odwrocie powinny być opatrzone opisem zawierającym następujące dane:
1) imię, nazwisko, adres i wiek uczestnika Konkursu
2) imię i nazwisko rodzica/opiekuna oraz telefon kontaktowy
3) nazwa i adres szkoły, klasa
2. Opis na odwrocie nie może być widoczny na pierwszej stronie pracy.


§ 7
1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Kryteriami oceny będą:
1) trafność doboru tematu pracy,
2) jakość wykonania,
3) oryginalność i pomysłowość.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.


§ 8
1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym przekazaniem praw autorskich do złożonych prac na następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach organizowanych w celu popularyzacji funduszy strukturalnych oraz
zgodą na ich publiczne wykorzystanie. Wszystkie prace (także z I edycji Konkursu) zostaną wystawione podczas konferencji 28 września 2012 roku.
2. osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.).
3. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do Konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora własności złożonych egzemplarzy prac.
4. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję konkursową.
5. Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w czasie ich przewozu.


§ 9
1. Prace swoich uczniów, zapakowane łącznie, może dostarczyć szkoła.
2. Prace mogą być również nadsyłane indywidualnie przez opiekunów uczniów.
3. Prace należy nadsyłać na adres:


Szkolnastrona.pl S.C.
ul. Warszawska 53
42-202 Częstochowa, ul. Warszawska 53
z dopiskiem „Spotkania z Buźką”

 

§ 10
1. Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe:
I kategoria „najlepsza fotografia”
II kategoria (dzieci w wieku szkolnym) „najlepsza praca ręczna”
III kategoria (dzieci w wieku przedszkolnym) „najlepsza praca ręczna”
2. Szkoła, której uczeń zdobędzie najwięcej nagród i wyróżnień, otrzyma stronę internetową wraz z rocznym abonamentem z projektu Szkolnastrona.pl
3. Nagrodzone i wyróżnione prace opublikowane zostaną na stronie www.szkolnastrona.pl .
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu Konkursu.
5. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.


§ 11

1. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej www.szkolnastrona.pl
2. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach Konkursu drogą pocztową, e-mailem lub telefonicznie w terminie do dnia 6 września 2012 roku.

 

 

Partnerzy

Partnerzy medialni